FIRST INTERNATIONAL
BALLET SCHOOL
IN PRAGUE

Hodiny klasického baletu
pro děti i dospělé


Výuka kompletně
v anglickém jazyce


Unikátní a zábavné hodiny
vedené profesionálními tanečníky
a baletními mistry


Třídy o kapacitě
maximálně 10 studentů


Možnost vystupovat ve velkých baletních produkcích na jevištích jedněch z nejprestižnějších pražských divadel


FIRST INTERNATIONAL BALLET SCHOOL IN PRAGUE


Aktuality


January 7

We have been bringing proper ballet education to children and young adults since 2010. Here is a few words from our artistic director Veronika Iblová.

To another decade!

video by Marek Marco Malis


June 12

SUMMER WORKSHOP!
Get in shape before school year will start!
Our summer workshop will enhance the young dancer?s experience and help facilitating future artistic development.
Register at fibs@fibs.cz


June 8

Offer for students of FIBS and for workshop participants:
The consultation on the basis of group exercises with physiotherapist MARIA LANGER from the Department of Rehabilitation and Sports Medicine under the guidance of prof. Pavel Kolá? at the Motol University Hospital.
- the consultation of the biggest difficulties in the field of musculoskeletal system
- an explanation of the nature of these painful conditions
- the control of basic movement stereotypes...
- possibility of short individual consultations
WHEN - JUNE 11TH AT 18:15
WHERE - FIBS, LILIOVÁ 4, PRAGUE 1
The applications at fibs@fibs.cz or 603194800

See More

June 8

NABÍDKA PRO STUDENTY NA?Í ?KOLY A PRO Ú?ASTNÍKY WORKSHOPU:
Konzultace na základ? skupinového cvi?ení s fyzioterapeutkou MARIÍ LANGEROVOU z Kliniky rehabilitace a t?lovýchovného léka?ství pod vedením prof. Pavla Kolá?e ve Fakultní nemocnici v Motole.
- konzultace nejv?t?ích obtí?í v oblasti pohybového aparátu
- vysv?tlení podstaty t?chto bolestivých stav?
- kontrola n?kterých základních pohybových stereotyp?...
- mo?nost krákých individuálních konzultací
KDY? ?TVRTEK 11. 6. V 18:15
KDE? FIBS, LILIOVÁ 4, PRAHA 1
Zájemci se mohou hlásit na fibs@fibs.cz nebo na 603194800

See More

June 8

POKRA?UJEME!
Dal?í workshop v týdnu od 1. do 5. ?ervna 2010.
T??íme se na vás!
FIBS

WE CONTINUE! Another workshop in the week of June 1. to 5., 2010. We look forward to seeing you! FIBS
Translated

May 29

Registration for the school year 20/21 is open!
We need boys!
This year, the price for boys is reduced by 50%!

Registrace na dal?í ?kolní rok 20/21 je v plném proudu!...
Pot?ebujeme kluky! Pro tento rok je ?kolné pro chlapce sníá?eno o 50%.

See More

May 29

Pro tane?níky, kte?í si cht?jí v t?chto nep?íznivých dobách udr?et a vylep?it svou techniku, na?erpat inspiraci a n?kam se posunout...
WORKSHOP PRO TANE?NÍKY KONZERVATO?Í 25. - 29. kv?tna 2020