FIRST INTERNATIONAL
BALLET SCHOOL
IN PRAGUE

Hodiny klasického baletu
pro děti i dospělé


Výuka kompletně
v anglickém jazyce


Unikátní a zábavné hodiny
vedené profesionálními tanečníky
a baletními mistry


Třídy o kapacitě
maximálně 10 studentů


Možnost vystupovat ve velkých baletních produkcích na jevištích jedněch z nejprestižnějších pražských divadel


FIRST INTERNATIONAL BALLET SCHOOL IN PRAGUE


Aktuality


January 7

We have been bringing proper ballet education to children and young adults since 2010. Here is a few words from our artistic director Veronika Iblová.

To another decade!

video by Marek Marco Malis


June 12

SUMMER WORKSHOP!
Get in shape before school year will start!
Our summer workshop will enhance the young dancer?s experience and help facilitating future artistic development.
Register at fibs@fibs.cz


June 8

Offer for students of FIBS and for workshop participants:
The consultation on the basis of group exercises with physiotherapist MARIA LANGER from the Department of Rehabilitation and Sports Medicine under the guidance of prof. Pavel Kolá? at the Motol University Hospital.
- the consultation of the biggest difficulties in the field of musculoskeletal system
- an explanation of the nature of these painful conditions
- the control of basic movement stereotypes...
- possibility of short individual consultations
WHEN - JUNE 11TH AT 18:15
WHERE - FIBS, LILIOVÁ 4, PRAGUE 1
The applications at fibs@fibs.cz or 603194800

See More

June 8

NABÍDKA PRO STUDENTY NA?Í ?KOLY A PRO Ú?ASTNÍKY WORKSHOPU:
Konzultace na základ? skupinového cvi?ení s fyzioterapeutkou MARIÍ LANGEROVOU z Kliniky rehabilitace a t?lovýchovného léka?ství pod vedením prof. Pavla Kolá?e ve Fakultní nemocnici v Motole.
- konzultace nejv?t?ích obtí?í v oblasti pohybového aparátu
- vysv?tlení podstaty t?chto bolestivých stav?
- kontrola n?kterých základních pohybových stereotyp?...
- mo?nost krákých individuálních konzultací
KDY? ?TVRTEK 11. 6. V 18:15
KDE? FIBS, LILIOVÁ 4, PRAHA 1
Zájemci se mohou hlásit na fibs@fibs.cz nebo na 603194800

See More
OFFER FOR STUDENTS OF OUR SCHOOL AND WORKSHOP PARTICIPANTS: Consultation based on group exercise with physiotherapist MARIA LANGER from the clinic of rehabilitation and physical medicine under the leadership of Prof. Pavla Kolá?e at the Faculty Hospital in Motole. - consultation of the biggest problems in the field of the musculoskeletal apparatus - explanation of the nature of these painful conditions - checking some basic movement stereotypes - possibility of beautiful individual consultations When? THURSDAY 11. 6. V 18:15 WHERE? FIBS, LILIOVA 4, PRAGUE 1 Interested applicants can register at fibs@fibs.cz or 603194800
Translated

June 8

POKRA?UJEME!
Dal?í workshop v týdnu od 1. do 5. ?ervna 2010.
T??íme se na vás!
FIBS

WE CONTINUE! Another workshop of the week from June 1. to 5., 2010. We look forward to seeing you! FIBS FIBS
Translated

May 29

Registration for the school year 20/21 is open!
We need boys!
This year, the price for boys is reduced by 50%!

Registrace na dal?í ?kolní rok 20/21 je v plném proudu!...
Pot?ebujeme kluky! Pro tento rok je ?kolné pro chlapce sníá?eno o 50%.

See More
Registration for the school year 20/21 is open! We need boys! This year, the price for boys is reduced by 50%! Registration for the next school year 20/21 is in full swing! We need boys! Boys tuition is reduced by 50 % for this year.
Translated

May 29

Pro tane?níky, kte?í si cht?jí v t?chto nep?íznivých dobách udr?et a vylep?it svou techniku, na?erpat inspiraci a n?kam se posunout...
WORKSHOP PRO TANE?NÍKY KONZERVATO?Í 25. - 29. kv?tna 2020

For dancers who want to retain and improve their technique during these unfavourable times, gain inspiration and move somewhere... WORKSHOP FOR DANCERS CONSERVATORS 25.-29. May 2020
Translated